Дербес деректердің өңдеуіне деген келісім

ВТБ Банк (Қазақстан) АҚ ЕҰ-на (бұдан әрі – Банк) онлайн-өтінімді жолдағанда, Сіз өз еркіңіз бойынша және өз мүдделеріңізде іс-қимыл жасайсыз, Банктің көрсетілген қызметтерін/өзге қызметтерін ұсыну және/немесе өтінім/анкета бойынша тиісті шешім қабылдау мақсаттарында Банкке берілген жеке деректеріңізді заңнамамен жол берілетін және/немесе Банк айқындаған кез келген тәсілмен жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға өзіңіздің келісіміңізді бересіз/растайсыз.

Көрсетілген келісім Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Банктің ішкі құжатымен белгіленген жеке деректерді және/немесе олар құрамына кіретін құжаттарды (соның ішінде электрондық құжаттар форматында) сақтау мерзімдері біткенге дейін, не болмаса ол келісімді қайтып алу сәтінен кем дегенде 1 (бір) ай бұрын жазбаша нысанда қайтып алынатын сәтке дейін беріледі, бұл орайда, Банк өтінімді/анкетаны қарастыруды аяқтау және/немесе тиісті шешім қабылдау мақсаттарында, сондай-ақ егер жеке деректерді өңдеуді жалғастыру қолданылатын заңнаманың талаптарынан (ондай жағдайда жеке деректерді өңдеу заңнаманың талаптарын орындау үшін қажет шектерде жүзеге асырылады), Банктің ішкі құжаттарынан туындайтын болса, жеке деректерді өңдеуді жалғастыруға құқығы бар.

Сондай-ақ келісім пошталық жөнелтімдерді, телефон арқылы байланысты, электрондық байланыс құралдарын, соның ішінде СМС-хабарларды, электрондық пошта мен басқа да байланыс құралдарын қоса алғанда, байланыс құралдарын пайдалану арқылы Сізбен тікелей байланысуды жүзеге асыру үшін беріледі.