Дербес деректерді жинауға және өңдеуге арналған келісім

1. өз еркіммен және өз мүддеммен Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-на, БСН 080940010300, (бұдан әрі – Банк) (банктің құқықтық мирасқорына) келісімімді беремін: 

  • олардың дербес деректерін (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ұлты, жынысы, туған күні мен орны, жеке сәйкестендіру нөмірі, заңды мекенжайы, тұрғылықты жері, байланыс құралының абоненттік нөмірі, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, отбасы және әлеуметтік жағдайы, жылжымалы және жылжымайтын мүліктің болуы, білімі, кәсібі) және биометриялық дербес деректер (бұдан әрі – дербес деректер) (автоматтандыру құралдарымен де, онсыз да), банк олардың дербес деректерін алу, оларды растау, өзектендіру (жаңарту), сақтау жөніндегі ісқимылдарды қоса алғанда, мемлекеттік деректер базасынан («МДБ») және / немесе өзге де кез келген ақпараттандыру объектілерінен оның ішінде кредиттік бюро, МДБ бойынша сервис, МДБ операторлары / иелері арқылы жинауға және өңдеуге; 

  • кредиттік бюроның Банкке МДБ дербес деректерін беруіне, кредиттік бюроның, Банктің МДБ операторларынан / иелерінен олардың дербес деректерін алуына, МДБ операторларының / иелерінің кредиттік бюроның және банктің барлық МДБ дербес деректерін тікелей және/немесе үшінші тұлғалар арқылы беруіне, сондай-ақ ҚР Үкіметінің шешімі бойынша уәкілетті тұлғаның кредиттік бюро арқылы, оның ішінде болашақта кредиттік бюроға және Банкке мемлекеттік қызметтер көрсетуге дербес деректерді ұсынуына; 

  • Банкте қолда бар, оның ішінде олардың дербес деректерін және / немесе Банк құпиясын құрайтын кез келген ақпаратты үшінші тұлғаларға, оның ішінде мүшелерге, ВТБ тобының үлестес тұлғаларына қажетті көлемде ашуға/пайдалануға/беруге (трансшекаралық беруді қоса алғанда), сондай-ақ Банктің және осындай үшінші тұлғалардың кез келген әрекеттерді жүзеге асыруына менің дербес деректеріне қол жеткізу, жинау, жүйелеу, жинақтау, растау, сақтау, жаңарту, өзгерту, пайдалану, тарату, иесіздендіру, бұғаттау және жою жөніндегі іс-қимылдарды қоса алғанда, олардың дербес деректерімен, мен ұсынған ақпаратқа тиісінше талдау жүргізу, іскерлік қатынастар орнату, құжаттарды уақтылы дайындау және барлық қажетті құжаттарға қол қою, алаяқтықтың алдын алу, аудит, есептілік, банк және/немесе кез келген үшінші тараптың қызмет көрсетуі үшін; 

  • фототүсірілім (фотокадр) және/немесе дыбыс - және/немесе бейнежазба жүргізуге, сондай-ақ жинау / растау / жаңарту / сақтау / пайдалану / көшіру / беруді және ойнатуды жүзеге асыруға, оның ішінде үшінші тұлғалардың қатысуымен менің бейнемді (дыбысы бар / дыбысы жоқ фото / видео) және

2. Растаймын, ал болмаған жағдайда мен өзіме қатысты ақпаратты кез келген нысанда Банкке беретін үшінші тұлғалардың келісімдерін алуға және олардың деректерін Банкке беруге және оларды жинауға және көрсетілген нысандарға сәйкес одан әрі өңдеуге кепілдік беремін

3. Осындай тұлғаларды бұл туралы хабардар ету міндеттемелерін өзіме қабылдаймын

4. Осы Келісім болашақта Банкке түсетін ақпаратқа да қолданылады.

5. Осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ Банктің қызметіне ықпал ететін шет мемлекеттердің заңнамасында және / немесе Банктің ішкі құжатында белгіленген дербес деректерді және/немесе оларды қамтитын құжаттарды (оның ішінде электрондық құжаттар форматында) сақтау мерзімдері өткенге дейін, не банкке тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы оны кері қайтарып алған сәтке дейін егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін жағдайларды қоспағанда, Келісім қайтарып алынғанға дейін 1 (бір) айдан аз уақыт бұрын, немесе Банк алдында менің кез келген орындалмаған міндеттемелерім болған жағдайда ұсынылады. Бұл ретте, банктік қызметті (операцияны) көрсетуді аяқтау мақсатында, сондай-ақ егер дербес деректерді өңдеуді жалғастыру қолданыстағы заңнаманың, сондай-ақ банк қызметіне ықпал ететін шет мемлекеттердің заңнамасының (мұндай жағдайда дербес деректерді өңдеу заңнама талаптарын орындау үшін қажетті шектерде жүзеге асырылады), Банктің ішкі құжаттары талаптарына байланысты болса, Банкке менің дербес деректерімді өңдеуді жалғастыру құқығын беремін