Дербес деректерді жинауға және өңдеуге арналған келісім

Онлайн-өтінімді жібере отырып, сіз өз еркіңіз бойынша және өз мүдделеріңіз бойынша әрекет етесіз, Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ (бұдан әрі – Банк), БСН 080940010300 (Банктің құқықтық мирасқорына) өтінішті/сауалнаманы қарау және/немесе өтініш/сауалнама бойынша тиісті шешім қабылдау мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банктің, ВТБ тобының ішкі құжаттарына/рәсімдеріне және/немесе осы Келісімге, сәйкес дербес деректерді (соның ішінде, бірақ шектелмей, Т.А.Ә., атауы, туған күні мен жері, байланыс ақпараты (индекс, тіркеу/нақты тұратын мекенжайы, электрондық пошта мекенжайы, телефон / факс нөмірлері және өзге де байланыс ақпараты), жеке басты куәландыратын құжаттардың деректемелерін, ЖСН, жеке басты куәландыратын құжаттардағы фотосурет), дербес деректер субъектісіне (бұдан әрі - субъект) тікелей немесе жанама түрде қатысты (жататын) ақпаратты/мәліметтерді, соның ішінде заңмен қорғалатын өзге де құпияны және басқа да құпия ақпаратты қамтитын, ұсынылған құжаттарда көрсетілген және/немесе ауызша хабарланған және/немесе алынған, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып және/немесе жасалған (оның ішінде болашақта) шарттар/келісімдер шеңберінде және/немесе қандай да бір шартпен/келісіммен, сондай-ақ Банкке кез келген нақты уақытта қолжетімді не белгілі болатын кез келген өзге де ақпаратты, жинауға, өңдеуге (жазуды, көшіруді, резервтік көшіруді, қорғауды, скринингті, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алып қоюға, пайдалануға, иесіздендіруге, бұғаттауға, алып тастауға, жоюға, таратуға (оның ішінде: беру, трансшекаралық беру, қол жеткізу) келісім бересіз/растайсыз.

Құжаттарда үшінші тұлғалардың дербес деректерін ұсынған және/немесе көрсеткен жағдайда, субъект олардың дербес деректерін Банкке ашуға/беруге және Банктің/үшінші тұлғалардың аталған шарттарда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелеріне сәйкес осы дербес деректерді жинауы мен өңдеуіне олардан тиісінше ресімделген келісімдер алынғанын мәлімдейді және кепілдік береді, сондай-ақ осы шарттар негізінде олардың дербес деректерін осындай тұлғаларды осы Келісімде көрсетілген шарттарда олардың дербес деректерін жинау және өңдеу туралы хабардар ету міндеттемесін өзіне қабылдайды.

Сондай-ақ, субъект тиісті өзгерістерді/толықтыруларды ескере отырып, осы Келісімнің жоғарыда көрсетілген кез келген үшінші тұлғаларға берілген болып есептелетінін мойындайды, келіседі және растайды және кез келген осындай үшінші тұлғалардың көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін алынған дербес деректерді көрсетілген шарттарда кез келген қажетті тәсілмен жинауға, өңдеуге құқығы бар.

Банк үшінші тұлғалардан субъектінің дербес деректерін алған/берген/ашқан жағдайда үшінші тұлғаларға хабарлама жіберу талап етілмейді, дербес деректерді банк/үшінші тұлғалар хабарламасыз жинауы, өңдеуі мүмкін.

Осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасында, Банктің қызметіне ықпал ететін шет мемлекеттердің заңнамасында және Банктің ішкі құжатында белгіленген дербес деректерді және/немесе құжаттарды (оның ішінде электрондық құжаттар форматында) сақтау мерзімдері өткенге дейін не оны жазбаша нысанда кері қайтарып алған кезге дейін беріледі, бұл ретте Банк өтінімді/сауалнаманы қарауды аяқтау және/немесе тиісті шешім қабылдау мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының, ВТБ топтары және Банктің ішкі құжаттарының талаптарын орындау мақсатында дербес деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы.

Сондай-ақ, пошта жөнелтілімдерін, телефон байланысын, электрондық байланыс құралдарын, оның ішінде СМС-хабарламаларды, электрондық поштаны және басқа да байланыс құралдарын қоса алғанда, байланыс құралдарының көмегімен субъектімен тікелей байланыстарды жүзеге асыру үшін келісім беріледі.