Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл


Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саясаты Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ, оның қызметкерлері мен оның басшы қызметкерлерінің корпоративтік мәдениетті жетілдіру, корпоративтік басқарудың үздік тәжірибелерін ұстану және Банктің мінсіз іскерлік беделін қолдау үшін ашық және адал бизнес жүргізудің жоғары этикалық стандарттарына бейілділігін көрсетеді.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі мақсаттары:

  • Банк пен Банк қызметкерлерін сыбайлас жемқорлыққа тарту тәуекелін азайту;

  • акционерлерде, инвестициялық қоғамдастықта, контрагенттерде, жұмыскерлерде және өзге де тұлғаларда сыбайлас жемқорлықтың кез келген нысандары мен көріністеріндегі қабылдамау туралы Банк саясатының бірыңғай түсінігін қалыптастыру;

  • Банк қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың қағидалары мен талаптарын білу және сақтау міндеттерін белгілеу;

  • сыбайлас жемқорлық тәуекелінің туындауына, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін жағдайлар мен себептерді анықтау және олардың салдарларын жою;

  • сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатында Банк ішіндегі өзара іс-қимылды нығайту.


Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша рәсімдер Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ келесі негізгі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

1. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның барлық қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саясатының талаптарын ұстанады. Банктің барлық қызметкерлері үшін ағымдағы және жобалық қызметті жүзеге асыру кезінде оның кез келген нысандары мен көріністерінде сыбайлас жемқорлыққа толық төзбеушілік қағидаты белгіленген. 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ өз қызметі барысында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды барынша азайту бойынша шараларды қабылдайды: 

  • шешімдер қабылдау рәсімдерінің есептілігін, бақылауда болуын және ашықтығын қамтамасыз ететін ұйымдық-құқықтық тетіктерді белгілеу мәселелері;

  • адал бәсекелестік қағидаттарын сақтау, мүдделер қақтығысын болдырмау;

  • іскерлік этика нормаларын қабылдау және сақтау;

  • сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша шаралар қабылдау тәртібі;

  • сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің, оның ішінде өзге де органдармен және ұйымдармен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасасуына.


2. Сыбайлас жемқорлыққа тарту тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау

Банк ВТБ (Қазақстан) ЕҰ АҚ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтармен байланысты тәуекел оқиғалары туралы мәліметтерді жинау кезінде әзірленетін ішкі, өкімдік құжаттарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу жолымен және ішкі бизнес-процестер мен рәсімдерді белгілеу кезінде сыбайлас жемқорлық қызметке тарту тәуекелдерін анықтайды және азайтады.


3. Контрагенттерді тексеру

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың қағидаттары мен талаптарына және Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнамасының нормаларына қайшы келетін әрекеттерді жасау үшін контрагенттерді немесе өзге тұлғаларды тартпайды және пайдаланбайды.


4. Сыйлықтар алу және сыйға тарту

Банк қызметкерлері Банк атынан басқа тұлғалар мен ұйымдарға бере алатын не қызметкерлер өздерінің лауазымдық міндеттеріне байланысты басқа тұлғалар мен ұйымдардан ала алатын сыйлықтар мен өкілдік шығыстар іскерлік айналымның қолданылып жүрген әдет-ғұрыптарына және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ мемлекеттік қызметшілер, мемлекеттік лауазымды адамдар, жауапты мемлекеттік лауазымдарды атқаратын адамдар, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар, сондай-ақ мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар және олардың жақын туыстары (немесе олардың мүдделері үшін) үшін кез келген шығыстарды төлеуден тартынады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейтін жағдайларда жол беріледі.


5. Қаржылық және техникалық бақылау

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да тұрақты негізде қаржы-шаруашылық қызметіне ішкі және сыртқы аудит, бухгалтерлік есепте деректердің толық және дұрыс көрсетілуін және Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Банктің ішкі құжаттары талаптарының сақталуын бақылау жүргізіледі.


6. Қызметкерлермен өзара іс-қимыл

Банк қызметкерлеріне тікелей немесе жанама түрде, жеке өзі немесе үшінші тұлғалардың, жақын туыстарының делдалдығы арқылы сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысуға, пара ұсынуға, беруге, өкілеттіктерін теріс пайдалануға, әкімшілік және өзге де формальдылықтарды оңайлату мақсатында не ақша, құндылықтар, өзге де мүлік немесе көрсетілетін қызметтер/мүліктік игіліктер түрінде пайда алу мақсатында коммерциялық параға сатып алуды жүзеге асыруға қатаң тыйым салынады/мүліктік емес сипаттағы, өзіне және/немесе жақын туыстарына, үшінші тұлғаларға өзге де мүліктік құқықтар.

Банк өз қызметкерлерінен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты, Әдеп кодексін сақтауды талап етеді. Банк қызметкерлерде сыбайлас жемқорлықты қабылдамаудың оның барлық нысандары мен көріністерінде көзқарасын, сондай-ақ мүдделер қақтығысының алдын алу және оны уақтылы шешу қажеттілігін түсінуді қалыптастырады.

Егер Сізге Банк қызметкерлерінің қатысуымен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық, Банк қызметкерлерінің және үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері, алаяқтық фактілері белгілі болса, сіз Бас Комплаенс-бақылаушыға хабарлама жібере аласыз. "Авторландырылған өтініш" және/немесе "Жасырын өтініш" нысандары Бас Комплаенс-бақылаушының бетінде орналастырылған.