Хабарландыру клиенттерге – жеке кәсіпкерлерге, адвокаттарға, нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шаруа (фермер) қожалықтарына, кәсіби медиаторларға арналған

18.01.2019

ХАБАРЛАНДЫРУ

Осы арқылы Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ, Банк Басқармасы бекіткен Ағымдағы шотты (жеке кәсіпкерлер, адвокаттар, нотариустар, жеке сот орындаушылары, шаруа (фермер) қожалықтары, кәсіби медиаторларға арналған) ашу туралы қосылу шарттың (2017 жылғы «16» мамырдағы № 19 хаттама) (бұдан әрі – Шарт) 1.8 т. сәйкес, осы шартқа қосылған және оның талаптарымен ағымдағы шоттарды ашқан Банк клиенттеріне 2019 жылғы «30» қаңтарда күшіне енетін шарттың өзгерістері туралы хабарлайды.

Көрсетілген өзгерістерге сәйкес шарт шеңберінде көрсетілетін төлем қызметтері бойынша Банк тарифтерінің мөлшерін Банк шартта айқындалған біржақты тәртіппен оларды азайту жағына қарай өзгертуі мүмкін. Шарт шеңберінде көрсетілетін төлем қызметтері бойынша Банк тарифтерінің мөлшерін оларды ұлғайту жағына өзгерту туралы келісімге қол жеткізу Банктің операциялық бөлімшесінде ақпаратты көру және танысу үшін қолжетімді жерде және/немесе банктің www.vtb-bank.kz сайтында Интернет желісінде орналастыру арқылы клиентке хабарлау арқылы жүзеге асырылады. Хабарламаны орналастырғаннан кейін үшінші жұмыс күні Клиенттің уәкілетті өкілі қол қойған жазбаша бас тартуды Банктің алмауы оның шарт шеңберінде көрсетілетін төлем қызметтері бойынша Банк тарифтерінің көлемімен келісетіндігін куәландырады және оның өзгертілген талаптарымен ағымдағы шотты пайдалануға ниет білдіруінің жеткілікті растамасы болып табылады. Клиенттің мұндай келісімі толық және сөзсіз деп танылады.

Сіздің назарыңызды келесіге аударамыз, 1.8 п. сәйкес, Шарттың жоғарыда көрсетілген өзгерістерімен келіспеген жағдайда, Сіз ағымдағы шотты жабуға және бұл туралы банкке ағымдағы шотты жабу туралы және тиісінше Банк белгілеген нысан бойынша шартты бұзу туралы өтініш беру арқылы жазбаша түрде хабарлай отырып, Шартты бұзуға құқылысыз. Егер Шарттың жаңа талаптары күшіне енгенге дейін Банк сізден ағымдағы шотты жабу туралы және тиісінше шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама алмаса, Банк бұл жағдайды клиенттің Шарттың өзгертілген талаптарымен келісімін білдіреді.

Банк Басқармасы бекіткен Шарттың редакциясы (2019 жылғы 15 қаңтардағы №1 хаттама) өзгерістерді ескере отырып, банктің мына сілтеме бойынша сайтында орналастырылады.