Мобильді қосымшада Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ дебеттік төлем карточкасын мобильді қосымшада пайдалану шарттары

1. Қолданылатын терминдер
Клиенттердің ВТБ (Қазақстан) Банк АҚ ЕҰ  дебеттік төлем карточкасын мобильді қосымшада пайдаланудың осы Шарттарында  (бұдан әрі-Шарттар) төменде көрсетілген, бас әріппен жазылған терминдердің келесідей мағыналары болады (мұндай терминдер қолданылатын санға, не жағдайға қарамастан):

1.1. Төлем карточкасын белсендіру-Банк тарапынан растау процесі Клиенттерге сауда-сервистік кәсіпорындарда мобильді терминалды пайдалана отырып, төлем операцияларын жасауға мүмкіндік беретін Цифрлық Төлем карточкасы түрінде Төлем карточкасының деректерін Мобильді қосымшада пайдалану;
1.2. Аутентификация деректері-Сервис-провайдердің Шарттарына сәйкес белгіленген биометриялық деректермен (саусақ ізі бойынша авторизация) қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, Мобильді қосымшада авторизациялауға арналған Клиенттің құпиясөзі, ДСН-код, сондай-ақ Мобильді қосымшаға кіру үшін пайдаланылатын басқа да деректер. Аутентификация деректері Клиенттің қолтаңбасының аналогы болып табылады;
1.3. Банк-Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымЫ;
1.4 Төлем карточкасы-оны ұстаушыға Клиенттің ағымдағы шотындағы ақша сомасы шегінде төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін дебеттік төлем карточкасы;
1.5. Контактісіз төлем - контактісіз оқу құрылғысында Цифрлық Төлем карточкасын пайдалану арқылы жасалған төлем;
1.6. Виртуалды көрініс - сандық төлем карточкасының электрондық графикалық бейнесі;
1.7. Мобильді қосымшаға ендірілген бағдарламалық жасақтама – Мобильді қосымшаны толықтыратын және Мобильді қосымша арқылы өз қосымшаларында қызмет көрсететін сатушылардан Мобильді қосымшаның көмегімен сатып алу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бағдарламалық жасақтама;
1.8. Саусақ ізімен кіру-Мобильді қосымшадағы әрекеттерді, соның ішінде төлем операцияларын растау үшін Клиенттің саусақ ізін тану мүмкіндігі. Функцияны мобильді терминалға кіру кодын пайдаланып орнатуға, өзгертуге немесе өшіруге болады.
1.9. Шарт-жеке тұлғаның ағымдағы шотын ашу туралы, Банк пен Клиент арасында жасалған халықаралық төлем жүйесінің дебеттік төлем карточкасын беру және пайдалану туралы тиісті шарт;
1.10. Үшінші тараппен жасалған шарттар – Сервис-провайдермен, сымсыз байланыс операторымен және Клиентпен жасасу Мобильді қосымшаға ендірілген БҚ пайдалану үшін қажет және өз талаптарын (Сервис-провайдердің талаптарын қоса алғанда) және құпиялылық саясатын көздейтін кез келген өзге де үшінші тұлғалармен жасасу шарттары;
1.11. Клиент-шарт жасасқан және Төлем карточкасын Мобильді қосымшада тіркеген жеке тұлға;
1.12. Мобильді терминал-ұялы телефон функцияларын қолдайтын және интернет желісіне шығу мүмкіндігі бар Мобильді қосымшаны орналастыру функциялары бар Клиенттің мобильді дербес компьютері;
1.13. Мобильді қосымша-Клиенттерге төлем қызметтерін алуға мүмкіндік беретін Мобильді терминалдарға арналған қосымшаны ұсынатын Сервис-провайдерге айрықша құқықтар тиесілі Мобильді терминалға орнатылған бағдарламалық қамтамасыз ету;
1.14. Сымсыз байланыс операторы-Мобильді терминалдың жұмыс істеуі үшін ұялы желіге телефон байланысын қамтамасыз ететін Клиенттің қызмет провайдері.
1.15. Қолдау көрсетілетін құрылғылар-Мобильді қосымшаның жұмысы қамтамасыз етілетін құрылғылар;
1.16. Төлем қызметтері-Сервис-провайдердің шарттарына сәйкес, Цифрлық төлем карточкаларын пайдалана отырып, тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу жөніндегі Сервис-провайдердің қызметтері.
1.17. Сервис-провайдер-Клиент Төлем қызметтерін ұсыну туралы шарт жасасқан Мобильді терминал өндірушісі болып табылатын қызмет көрсетуші компания;
1.18. Сервис-провайдердің шарттары-Клиент пен Сервис-провайдер арасында жасалған бағдарламалық қамтамасыз етуге лицензиялық келісім және сервис-провайдердің басқа да Қосымша шарттары;
1.19. Сандық төлем карточкасы-Клиент Мобильді қосымшада пайдалану үшін таңдаған және іске қосқан Төлем карточкасы.

2. Негізгі ережелер. Шарт жасасу тәртібі.
2.1. Осы шарттар Банктің бұрын Шарт жасасқан жеке тұлғаларға жолданған жария оферта (бұдан әрі – «Оферта») болып табылады, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (бұдан әрі – ҚР МК) 395 – бабының 5-тармағына сәйкес, осы Офертада берілген шарттарда, Төлем карточкаларын Мобильді қосымшада пайдалану туралы Келісім (бұдан әрі – «Келісім»).
2.2. ҚР АК 396-бабының 3-тармағына сәйкес жеке тұлғаның Банктің Офертасын қабылдауы (акцепті) Клиенттің Мобильді қосымшада пайдалану үшін өзінің Төлем карточкасын тіркеуі болып табылады;
2.3. Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, осы Шарттың ережелері мен Шарт арасында келіспеушіліктер болған жағдайда, Шарттың ережелері қолданылады.
2.4. Осы Шарттар Клиенттің Цифрлық Төлем карточкасына Банк пен Клиент арасындағы қатынастарда ғана қол жеткізу және пайдалану қағидаларын белгілейді. Ұялы байланыс операторы, Сервис-провайдер және басқа да үшінші тарап қызмет көрсетушілері немесе Төлем қызметтері жүйесіне енгізілген сайттар өз талаптары мен ережелерін (Сервис-провайдердің талаптарын қоса алғанда) және құпиялылық саясатын (үшінші тұлғалармен шарттар) белгілей алады, бұл ретте Клиент оларға жеке тұлғаларды ұсынған кезде, мәліметтерді пайдалану, Қызметтерді пайдалану немесе тиісті сайттарға кіру кезінде үшінші тұлғалармен осындай Шарттардың талаптарын да орындауы тиіс. 

3. Жұмыс принципі 
3.1. Төлемдерді жүзеге асыру.
3.1.1. Мобильді қосымша Клиент жүзеге асыра алатындай етіп Клиенттің  Мобильді терминалында Төлем карточкасының виртуалды көрінісін жасауға мүмкіндік береді:
– Сату пункттеріндегі немесе оқу құрылғыларындағы контактісіз терминалдардағы контактісіз төлемдер;
- Мобильді қосымшаға Ендірілген бағдарламалық жасақтаманы пайдалана отырып, төлем қызметтері жүйесіне қосылған сатушыларға төлемдер.
3.1.2. Клиент Төлем карточкасын Мобильді терминалда Төлем карточкасының деректемелерін енгізу арқылы Мобильді қосымшада тіркейді. Банк жағында төлем карточкасының деректерін сәтті тексергеннен кейін Мобильді қосымша Клиентке Төлем карточкасын іске қосу тәсілін таңдауды ұсынады, болуы мүмкін тәсілдер:
- Клиент Мобильді қосымшаға енгізетін Активтендіру коды бар SMS алу арқылы белсендіру;
- Банктің байланыс орталығына қоңырау шалу арқылы іске қосу;
3.1.3. Картаны белсендіру рәсімін орындағаннан кейін мобильді қосымша сандық төлем карточкасын жасайды және Мобильді қосымшада оның виртуалды көрінісін қалыптастырады.
3.1.3. Цифрлық Төлем карточкасының көмегімен төлемді жүзеге асыру үшін Клиент Мобильді қосымшада Цифрлық Төлем карточкасының тиісті виртуалды көрінісін таңдап, мМобильді терминалды сату пунктінде немесе оқу құрылғысында байланыссыз Төлем терминалының жанына орналастыру арқылы төлемді аутентификациялық деректерді енгізу арқылы растайды.
3.1.4. Мобильді қосымшаға ендірілген бағдарламалық жасақтаманы пайдалана отырып сатып алуды жүзеге асыру үшін Клиент мМобильді қосымшада Цифрлық Төлем карточкасының тиісті виртуалды көрінісін таңдайды және аутентификациялық деректерді енгізу арқылы төлемді растайды.
3.2. Төлемдер туралы ақпаратты қарау.
3.2.1. Мобильді қосымша Клиентке Цифрлық Төлем карточкасы бойынша ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік береді:
3.2.1.1. карточканың мәртебесі: жарамдылық мерзімі бойынша бұғатталған, бұғатталған, себебі карточка бұзылған немесе басқа негіздер бойынша;
3.2.1.2. осы Цифрлық Төлем карточкасын пайдалана отырып жасалған алдыңғы операциялар туралы ақпарат: күні, сатып алу сомасы, сатушының атауы. Мобильді қосымшада әрбір Цифрлық Төлем карточкасы бойынша сатып алу операциялары туралы хабарламаны өшіру мүмкіндігі қарастырылған.
3.2.2. Мобильді қосымша Мобильді қосымшаның көмегімен жасалмаған операциялар туралы ақпарат бере алмайды.
3.3. Клиенттің құқықтары мен міндеттері:
3.3.1. Сервис-провайдердің шарттарын сақтау.
3.3.2. Мобильді қосымшада тіркелгенге дейін Клиент Мобильді қосымшада тек Клиенттің саусақ іздері немесе өзге де аутентификациялық деректері тіркелгеніне, тек осындай саусақ іздері немесе Клиенттің өзге де аутентификациялық деректері Цифрлық Төлем карточкасын пайдалана отырып операциялар бойынша мәмілелерді растау кезінде ескерілетініне көз жеткізуге міндетті. Егер Мобильді терминалда авторизациялау немесе Мобильді қосымшаға кіру немесе Клиенттің Мобильді терминалында операциялар жасау үшін басқа адамның саусақ іздері (немесе Аутентификация деректері) пайдаланылса, олар саусақ іздері/Клиенттің аутентификациясы болып саналады.
3.3.3. Клиент өзінің аАутентификациялық деректерін үшінші тұлғалардың қолы жетпейтін жерде сақтауды қамтамасыз етуге міндетті.
3.3.4. Аутентификациялық деректер және/немесе Цифрлық Төлем карточкасының деректері компаға келген жағдайда, Клиент бұл туралы Банкке операциялармен келіспеген, Төлем карточкасын және/немесе қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйелеріне қол жеткізу құралдарын жоғалтқан жағдайлар үшін, сондай-ақ оларды Клиенттің келісімінсіз пайдаланған жағдайда Шартта көзделген тәртіппен дереу хабарлауға міндетті.
3.3.5. Банк Клиенті Аутентификациялық деректердің жоғалғаны және/немесе Цифрлық Төлем карточкасының деректемелері бұзылғандығы туралы хабарламаған және/немесе уақтылы хабарламаған жағдайда, Банк Клиенттің ықтимал шығындары үшін жауап бермейді.
3.3.6. Цифрлық Төлем карточкасы және Клиенттің Аутентификациялық деректері арқылы жасалған сатып алулар немесе басқа операциялар Клиенттің операциялары болып саналады.
3.3.7. Клиент Цифрлық Төлем карточкасын жасау үшін Клиенттің атына ашылған, күші жойылған немесе бұғатталған болып табылмайтын Төлем карточкасын пайдалануға құқылы.
3.3.8. Клиент әртүрлі Мобильді терминалдарда бірдей Төлем карточкасын пайдалануға құқылы.
3.3.9. Клиент кез келген уақытта Мобильді қосымшадан Цифрлық Төлем карточкасын алып тастап, төлем қызметтерін пайдаланудан бас тартуға құқылы.
3.4. Банктің құқықтары мен міндеттері:
3.4.1. Клиентке Мобильді қосымшада пайдалану үшін Төлем карточкасын тіркеуден және цифрлық төлем карточкасын жасаудан бас тарту.
3.4.2. Цифрлық Төлем карточкасының әрекетін немесе оны Мобильді қосымшада пайдалану мүмкіндігін шектеу, цифрлық төлем карточкасын алып тастау туралы өкім беру және ол үшін барлық қажетті шараларды қабылдау:
3.4.2.1. Клиент осы Шарттарда көзделген міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда;
3.4.2.2. Цифрлық төлем карточкасын және/немесе Төлем карточкасын рұқсатсыз пайдалануға күдік болған жағдайда.
3.4.3. Банк +7 (727) 330 43 43телефоны арқылы Цифрлық Төлем карточкасын пайдалану мәселелері бойынша Клиентті ақпараттық қолдауды қамтамасыз етуге міндетті.
3.5. Үшінші тараптармен шарттар.
3.5.1. Осы шарттар Клиенттің Цифрлық Төлем карточкасын пайдалануына қатысты ғана қолданылады. Сервис-провайдердің, сымсыз байланыс операторының және Мобильді қосымшаға қосылған басқа да үшінші тараптардың Клиентпен өз шарттары болады, бұл ретте Клиент аталған тұлғаларға жеке ақпарат беру, олар ұсынатын қызметтерді пайдалану немесе тиісті сайттарға кіру кезінде олардың талаптарын сақтауға міндетті. Банк Сервис-провайдердің немесе үшінші тараптың өнімдерінің немесе қызметтерінің қауіпсіздігіне, дәлдігіне, заңдылығына, жарамдылығына және мазмұнының немесе жұмыс істеуінің басқа аспектілеріне жауап бермейді.
3.5.2. Клиент Мобильді қосымшада Цифрлық Төлем карточкасын құрғанға, іске қосқанға немесе пайдаланғанға дейін үшінші тараптармен шарттардың талаптарымен танысуға міндетті.
3.5.3. Банк үшінші тараптың кез келген аппараттық немесе бағдарламалық қамтамасыз етуіне, сондай-ақ оның өзге де өнімдеріне немесе қызметтеріне (Мобильді қосымшаны немесе Мобильді терминалдарды қоса алғанда) қатысты жауапты болмайды, сондай-ақ қолдау немесе жәрдем көрсетпейді. Үшінші тараптың өнімдерін немесе қызметтерін пайдалануға байланысты кез келген мәселелер немесе проблемалар туындаған жағдайда, Клиент Клиенттің қолдауы мен көмегін алу үшін тікелей үшінші тарапқа жүгінуі тиіс. Клиентте Мобильді қосымшаны пайдалануға байланысты сұрақтар туындаған жағдайда (Цифрлық Төлем карточкасын пайдалануды қоспағанда), Клиент тікелей Мобильді қосымшаны қолдау қызметіне жүгінуге тиіс.
3.6. Қызметтердің құны.
3.6.1. Банк Мобильді қосымшада Цифрлық Төлем карточкасын пайдаланғаны үшін ақы алмайды. Төлем карточкаларын шығару және оларға қызмет көрсету тарифтері Шартта көзделген.
3.6.2. Клиент үшінші тараптармен жасалған шарттар мен өзге де келісімдер кез келген Цифрлық Төлем карточкасын пайдалануда көрініс табуы мүмкін төлемдерді, шектеулер мен тыйымдарды көздеуі мүмкін екенін ескеруі тиіс, мысалы, деректерді пайдалану немесе сымсыз байланыс операторы алатын мәтіндік хабарламалар үшін төлем. Клиент мұндай төлемдер үшін және барлық шектеулер мен тыйымдардың орындалуы үшін жалғыз өзі жауап беруге міндеттенеді.
3.7. Дауларды реттеу.
3.7.1. Осы талаптардың мәні бойынша немесе оған байланысты кез келген Цифрлық Төлем карточкасына қатысты туындайтын, бірақ үшінші тұлғалармен Шарттардың талаптарын және/немесе олармен өзара іс-қимыл жасау тәртібін қозғамайтын кез келген даулар Шартта көрсетілген даулар туралы ережелермен реттеледі. 

4. Құпиялылық және қауіпсіздік 
4.1. Жеке ақпарат
4.1.1. Клиент танысады және Банктің Клиенттің Мобильді терминалы туралы ақпаратты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, келесілерді қамтамасыз ету үшін ақпаратты жинау, өңдеу және пайдалануды жүзеге асыруға құқылы екендігімен келіседі:
4.1.1.1. Банктің өнімдерін, қызметтерін жаңарту және жетілдіру;
4.1.1.2. көрсетілетін қызметтердің қауіпсіздігін арттыру;
4.1.1.3. алаяқтықтың алдын алу;
4.1.2. Әйтпесе, мұндай ақпаратты пайдалануға және беруге рұқсат осы талаптарға, Шартқа, үшінші тараппен жасалған Шарттарға сәйкес реттеледі.
4.1.3. Банк Мобильді қосымшада пайдаланылатын Аутентификациялық деректерді жинауды және сақтауды жүзеге асырмайды.
4.2. Басқа тұлғалар жинайтын ақпарат.
4.2.1. Банк Сервис-провайдердің немесе басқа Сервис-провайдердің үшінші тарап жеткізушісінің қызметтері үшін жауапты болмайды. Осылайша, Клиент Цифрлық Төлем карточкасын немесе Мобильді қосымшаны пайдаланған кезде Сервис-провайдер жинайтын кез келген ақпарат Сервис-провайдердің талаптарымен және үшінші тараптармен шарттармен реттеледі, бірақ осы шарттармен және Шартпен реттелмейді.
4.3. Клиенттің Мобильді терминалын жоғалту, ұрлау немесе рұқсатсыз пайдалану.
4.3.1. Ұялы терминал жоғалған немесе ұрланған, Төлем карточкасы, Цифрлық Төлем карточкасы немесе оның деректемелері бұзылған және (немесе) пайдаланылған немесе Клиенттің келісімінсіз Мобильді қосымша пайдаланылған жағдайда, Клиент операциялармен келіспеген, қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйелеріне қол жеткізу құралдары жоғалған жағдайда, сондай-ақ оларды Клиенттің келісімінсіз пайдаланған жағдайда Банкті жазбаша хабардар етуге міндетті.
4.3.2. Аутентификациялық деректер компрометация немесе күдіктенген жағдайда, Клиент Цифрлық Төлем карточкасын немесе жеке ақпаратты рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін жеке қауіпсіздік мәліметтерін, Аутентификациялық деректерді дереу өзгертуге және Мобильді терминалда тек рұқсат етілген саусақ іздері тіркелгеніне көз жеткізуге міндетті.
4.3.3. Клиент кез келген тергеу жүргізу кезінде Банкке жәрдем көрсетуге және алаяқтықтың алдын алу үшін шараларды немесе Цифрлық Төлем карточкаларының компаға келуіне жол бермейтін өзге де шараларды пайдалануға міндетті.
4.3.4. Мобильді қосымшада және / немесе Мобильді терминалда Цифрлық Төлем карточкаларын рұқсатсыз пайдаланудан қорғау үшін белгілі бір мүмкіндіктер мен қауіпсіздік шаралары қолданылуы мүмкін. Мұндай функциялар мен рәсімдер үшін тек Сервис - провайдері жауап береді. Клиент мұндай функцияларды өшірмеуге және барлық Цифрлық Төлем карточкаларын қорғауды қамтамасыз ету үшін көрсетілген функциялар мен қауіпсіздік шараларын пайдалануға міндеттенеді.
4.4. Мобильді қосымшаның құпия сөздерін, өзге де Аутентификациялық деректерді және Төлем карточкаларын қорғау (олар цифрлық төлем карточкалары ретінде пайдалану үшін таңдалған).
4.4.1. Клиент жеке қауіпсіздік мәліметтері мен Аутентификациялық деректердің құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті. Клиент олардың сақталуын, сондай-ақ Мобильді терминалдың сақталуын Клиенттің жеке басын растайтын төлем карточкалары мен өзге де мәліметтердің, нөмірлер мен құпиясөздердің сақталуын қамтамасыз ететіндей етіп қамтамасыз етуге міндетті.
4.4.2. Банк Цифрлық карточканың қауіпсіздігі жөніндегі мәліметтерді Клиент пайдаланатын мәліметтерден бөлек сақтауды қатаң түрде ұсынады. Төлем карточкасын Мобильді қосымшада тіркеу жағдайларын қоспағанда, Төлем карточкаларын Мобильді терминалы бар физикалық пластикалық тасымалдағышта сақтауға болмайды.
4.4.3. Клиент мұндай тіркеуді жүзеге асырмаған жағдайда немесе Клиент Мобильді терминалда немесе Төлем карточкасы бойынша үзінді көшірмеде мойындамаған қандай да бір операциялар болған жағдайда, Клиенттің Мобильді қосымшада тіркелгені туралы мәтіндік хабарлама, электрондық хат алған жағдайда ___ телефоны бойынша Банкке дереу жүгіну қажет.

5. Функцияларды тоқтата тұру, жою және өзгерту
5.1. Банк кез келген Цифрлық Төлем карточкасына қызмет көрсетуді немесе қолдауды тоқтатуға немесе Мобильді қосымшаға қатысуға кез келген негізде (хабарлама жіберу мүмкіндігіне қарай ақылға қонымды мерзімде жіберілген кезде) құқылы. Банк Клиенттің осы талаптарды, Шартты, Сервис-провайдердің талаптарын, сондай-ақ үшінші тұлғалармен Шарттарды бұзған жағдайда, не Цифрлық Төлем карточкасымен алаяқтық әрекетке күдік болған жағдайда, кез келген Цифрлық Төлем карточкасын пайдалануын шектеуге, тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы.
5.2. Сервис-провайдер Клиенттің Цифрлық Төлем карточкасын пайдалануын бұғаттау, шектеу, тоқтата тұру немесе тоқтату және/немесе банкке сілтеме жасамай Мобильді қосымшаның функцияларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Клиент бұл жағдайда Банк Клиент немесе үшінші тарап алдында жауап бермейді деп келіседі.
5.3. Банк алаяқтық әрекеттерді немесе кез келген күдікті қызметті анықтаған жағғдайда, Банк Цифрлық Төлем карточкасын пайдалануды шектеу, тоқтата тұру немесе тоқтату жөнінде шаралар қолдануға құқылы.
5.4. Цифрлық Төлем карточкасын пайдалану немесе тоқтата тұру бойынша шектеу алынып тасталғаннан кейін, алаяқтық әрекеттерге тексеру жүргізілгеннен кейін Клиент Банктің тиісті хабарламасынан кейін Мобильді қосымшаның қызметтерін пайдалануды жалғастыра алады.
5.5. Клиент Мобильді терминалда тиісті рәсімнен өтіп немесе +7 (727) 330 43 43 телефоны арқылы банкке хабарласа отырып, Мобильді қосымшадан цифрлық төлем карточкасын алып тастауға құқылы.

6. Төлем қызметтерін ұсынудағы үзілістер
6.1. Цифрлық төлем карточкасына қол жеткізу, пайдалану және қызмет көрсету Мобильді қосымшаның қызмет көлеміне және сымсыз байланыс операторының желісіне байланысты. Банк Мобильді қосымшаның немесе осындай желінің қызмет операторы болып табылмайды және олардың әрекеттерін бақыламайды. Банк Клиент алдында Мобильді қосымша қызметтерінің немесе сымсыз байланыс қызметтерінің, коммуникациялардың, желінің кідірістерінің, сымсыз қамтудың шектеулерінің, жүйенің істен шығуының немесе сымсыз байланыстың үзілуінің қолжетімсіздігін қоса алғанда, кез келген цифрлық төлем карточкасының жұмыс істеуіне кедергі келтіруі, кедергі келтіруі немесе басқаша әсер етуі мүмкін кез келген мән-жайлар үшін жауапты болмайды.
6.2. Цифрлық Төлем карточкасын пайдалану үшінші тараптың қосылуы арқылы жеке ақпаратты электрондық беруді көздейді. Банк мұндай қосылыстарды пайдалануды немесе бақылауды жүзеге асырмайтындықтан, Банк мұндай деректерді берудің құпиялылығына немесе қауіпсіздігіне кепілдік бере алмайды. Сонымен қатар, Клиенттің Мобильді терминалы сымсыз байланыс операторымен алдын-ала конфигурацияланған.
6.3. Банкке немесе Клиенттің Мобильді терминалынан Интернет желісі арқылы Банктен жіберілетін жеке немесе құпия ақпаратқа қатысты Банк мұндай қосылыстарды беру қауіпсіздігі деңгейін немесе банктің қалауы бойынша өзге де қауіпсіздік стандарттарын пайдалана отырып белгіленген шектеуге құқығын сақтайды. Банк коммуникацияны SMS хабарламалар немесе электрондық хабарламалар арқылы жүзеге асыра алады.

7. Жауапкершілікті шектеу
7.1. Клиент Мобильді қосымшаның және Цифрлық Төлем карточкасының функцияларын қосымша хабарлама жібермей автоматты түрде жаңартуға болатындығына келіседі. Кез келген сәтте Банк Цифрлық Төлем карточкасында көзделген операциялардың түрлерін және/немесе көлемдерін кеңейту, қысқарту немесе тоқтата тұру немесе тіркеу рәсімін өзгерту туралы шешім қабылдай алады.

8. Басқа ережелер
8.1. Клиент Банктің Офертасын акцептеген жағдайда, осы талаптар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

9. Осы Шарттарға өзгерістер 
9.1. Клиентпен жасалған Келісімнің шарттарын өзгерту Клиенттің Келісімді өзгерту туралы Банктің офертасын акцептеу жолымен жүзеге асырылады. Банк Клиентке Шарттардың жаңа редакциясын ол күшіне енген күнге дейін кемінде күнтізбелік 10 күн бұрын Банктің Мобильді қосымшасында және / немесе www.vtb-bank.kz сайтында орналастыру арқылы Келісімге өзгерістер енгізу туралы оферта жібереді. 
9.2. Клиент Банк Келісімге енгізген өзгерістерден бас тартқан жағдайда, Клиент өзінің Цифрлық Төлем карточкасын Мобильді қосымшадағы "Картаны жою" батырмасын басу арқылы немесе +7 (727) 330 43 43 телефоны арқылы хабарласу арқылы Мобильді қосымшадан алып тастауға міндетті, бұл ретте Клиент Банкке осындай Цифрлық Төлем карточкасын Мобильді қосымшадан алып тастау сәтінде осындай Цифрлық Төлем карточкасы (Цифрлық төлем карточкалары) бойынша кез келген орындалмаған операцияларды одан әрі өңдеуге рұқсат береді.
9.3. Егер Шарттарға енгізілген өзгерістер күшіне енгенге дейін Клиент өзінің Цифрлық Төлем карточкасын Мобильді қосымшадан алып тастамаған жағдайда, бұл мән-жай ҚР АК 396-бабының 1 және 3-тармақтарына сәйкес Келісімді өзгерту туралы офертаның Клиентінің акцепті болып табылады. 

10. Байланыс  
10.1. Төлем карточкасын Мобильді қосымшаға тіркей отырып, Клиент осы Шарттарды сол күйінде қабылдайды.
10.2. Клиент, сондай-ақ Мобильді қосымша қызметтерінің жай-күйіне қатысты Банк жіберген хабарламалар мен өзге де хабарламаларды келесідей жолмен алуға келіседі:
10.2.1. Электрондық пошта;
10.2.2. SMS хабарламалар;
10.2.3. Push хабарландырулары;
10.2.4. Мобильді қосымшаның мүмкіндіктерін пайдалану. 

11. Қосымша 
11.1. Мобильді қосымшада пайдалануға рұқсат етілген Мобильді терминалдарды қолдауға қатысты кез-келген мәселелер бойынша Клиент тікелей қызмет провайдеріне хабарласуы керек.
11.2. Мобильді қосымшаның қызметтеріне қатысты кез келген шектеулер немесе лимиттер, сондай-ақ бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету бойынша ең төменгі талаптар туралы ақпарат алу үшін Клиент тікелей Сервис-провайдерге жүгінуі тиіс.
11.3. Мобильді терминалды, Мобильді қосымшаны немесе Интернет желісін пайдаланудың құпиялылығы мен қауіпсіздігі туралы кез келген мәліметтерді алу үшін Клиент Сервис-провайдерге немесе сымсыз байланыс операторына жүгінуі тиіс.