Мобильді банкинг. Құпиялылық ережелері


1-тарау. Жалпы ережелер 

1. Осы Құпиялылық ережелері Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ жеке тұлғаларға қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйесінде жұмыс істеген кезде (бұдан әрі — Ережелер) Банк және/немесе оның үлестес тұлғалары ВТБ (ЖАҚ) Банкімен бір топқа кіретін барлық тұлғаларды қоса алғанда, пайдаланушы туралы ала алатын барлық ақпаратқа қатысты қолданылады. Банктің сервистері www.vtb-bank.kz сайтта, Google Play, AppStore, Huawei AppGallery (AppGallery) және Samsung Galaxy Store интернет-дүкендерінде жарияланған қосымшаны қамтиды.

2. Қосымшаны пайдалану пайдаланушының Ережелермен және онда көрсетілген жеке деректерді өңдеу шарттарымен сөзсіз келісетіндігін білдіреді. Осы шарттармен келіспеген жағдайда пайдаланушы қосымшаны пайдаланудан бас тартуы керек.

 

2-тарау. Негізгі терминдер мен қысқартулар 

3.  Осы Ережелерде мынадай терминдер мен қысқартулар пайдаланылады:

  1)  Банк – Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ;

  2)  заңнама – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы;

  3)  дербес деректер – осы қағидалардың 6-тармағында жазылған ақпарат;

  4)  қосымша – "VTB KZ Online" мобильді банкингі;

  5)  пайдаланушы – қосымшаны пайдаланушы тұлға;

  6)  қызмет(тер) – пайдаланушымен жасалған тиісті шарт/келісім негізінде Банк ұсынатын қызметтер.


3-тарау. Банк алатын және өңдейтін пайдаланушылардың дербес деректері 

4.  Шарттар/келісімдер шеңберінде тарапты сәйкестендіру, алаяқтыққа қарсы іс-әрекет механизмінің жұмыс сапасын арттыру және телефон нөмірі бойынша ақша аудару сервисінің жұмысы мақсатында пайдаланушының телефон нөмірі туралы ақпарат.

5. Пайдаланушылардың ақша аудару операцияларын жасауын жеңілдету мақсатында құрылғының мекенжай кітабындағы телефон нөмірлері туралы ақпарат.

6.   Ережелер шеңберінде "дербес деректер" деп мыналар түсініледі:

  1)  қосымшаны пайдалану барысында пайдаланушы өзі туралы дербес беретін дербес деректер. Ұсынуға арналған міндетті ақпарат арнайы ерекшеленіп белгіленген. Өзге ақпаратты пайдаланушы өз қалауы бойынша ұсынады;

  2)  қосымшаның жұмыс барысында автоматты түрде берілетін және Банкке қашықтықтан қызмет көрсету қызметтерін сапалы көрсету үшін қажетті деректер, оның ішінде IP-мекенжайы, телефонның моделі, сериялық нөмірі, қол жеткізу уақыты, географиялық координаттар (геолокация), қосымшадағы іс-қимылдар туралы ақпарат;

  3)  "Дауыстық ассистент" қосымшасының сервисін іске қосу және онымен өзара іс-әрекет жасау кезінде пайдаланылатын құрылғының микрофонының көмегімен алынған айтылатын фразалар (репликалар) жазбаларының құрамындағы дауыстық деректер нақ сондай немесе өзгертілген (мәтіндік) түрде мынадай әрекеттерді жасай отырып: алып тастау, жинау, жазу, жинақтау, жүйелеу, сақтау, пайдалану, мұндай ақпаратты бұғаттау, өшіру, жою, сондай-ақ репликалардың мазмұнын автоматты түрде тану және Банктің осындай тану нәтижесінде алынған ақпаратты өңдеуі.

 

4-тарау. Пайдаланушылардың дербес деректерін жинау және өңдеу мақсаттары

7.  Банк қызметтерді көрсету үшін қажетті дербес деректерді ғана жинайды және сақтайды.

8.  Банк пайдаланушының дербес ақпаратын мынадай мақсаттарда пайдалана алады:

  1)  тарапты сәйкестендіру (жасалған шарттар/келісімдер шеңберінде);

  2)  пайдаланушыға дербестендірілген қызметтерді ұсыну;

  3)  пайдаланушымен байланыс, оның ішінде қосымшаны пайдалануға, қызметтерді көрсетуге қатысты хабарламаларды, сұрау салуларды және басқа да ақпаратты жіберу, сондай-ақ пайдаланушыдан сұрау салулар мен өтінімдерді өңдеу;

  4)  қосымшаның сапасын, оны пайдалану қолайлылығын жақсарту, жаңа қосымшалар мен қызметтерді әзірлеу;

  5)  қосымшада жұмыс істеу кезінде пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

  6)  иесіздендірілген деректер негізінде статистикалық және өзге де зерттеулер жүргізу.

 

5-тарау. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу және оларды үшінші тұлғаларға беру шарттары

9. Банк қосымшаны пайдалануға байланысты алынған Пайдаланушының дербес деректеріне үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруін болдырмау үшін шаралар қабылдауға міндеттенеді. Пайдаланушының дербес деректері ҚР қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен ғана үшінші тұлғаларға ұсынылуы мүмкін.

10. Қол жеткізу арналары бойынша деректерді беру пайдаланушының талабы бойынша немесе өкіміне сәйкес жүзеге асырылған жағдайда, банк бөгде адамдардың мұндай деректерге оларды беру кезінде рұқсатсыз қол жеткізгені үшін жауапты болмайды.

 

6-тарау. Пайдаланушының дербес деректерді өзгертуі 

11. Пайдаланушы өзіне берілген дербес деректерді немесе олардың бір бөлігін Банк бөлімшесіне келіп, кез келген уақытта өзгерте (жаңарта, толықтыра) алады.

12. Пайдаланушы "Баптаулар/Орналасқан жер" бөліміндегі қосымшадағы геолокацияны автоматты анықтауды өздігінен өшіре алады.

 

7-тарау. Пайдаланушылардың дербес деректерін қорғау үшін қолданылатын шаралар

13. Банк дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмауды қамтамасыз ету, рұқсатсыз қол жеткізу фактілерін уақтылы анықтау және олардың қолайсыз салдарын барынша азайту, сондай-ақ кездейсоқ қол жеткізу, жою, өзгерту, бұғаттау, көшіру, тарату, үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз іс-әрекеттерінен Пайдаланушының дербес деректерін қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

 

8-тарау. Кері байланыс. Сұрақтар мен ұсыныстар

14. Ережеге қатысты барлық ұсыныстар мен сұрақтарды +7 (727) 330-59-59 телефоны арқылы немесе www.vtb-bank.kz Банк сайтындағы кері байланыс формасын қолдана отырып, пайдаланушыларды қолдау қызметіне жіберу керек.

 

9-тарау. Қорытынды ережелер 

15. Осы Ереженің сақталуы үшін жауапкершілік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес оларға қатысты бөлігінде Банк қызметкерлеріне жүктеледі.

16. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен шешіледі.

17. Осы Ереже оларды Банк Басқармасы бекіткен күннен бастап күшіне енеді.