МЕРЗІМІ ӨТКЕН БЕРЕШЕКТІ РЕТТЕУ

Берешекті реттеу шарттары мен тәртібі және төлемге қабілетсіз қарыз алушыға қатысты қолданылатын шаралар.

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» ҚР Заңының 36-бабы берешекті реттеу шарттары мен тәртібін және төлемге қабілетсіз қарыз алушыға қатысты қолданылатын шараларды көздейді, оның ішінде:

1.Банктік қарыз шарты бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алу басталған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде қарыз алушы – жеке тұлға банкке (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға) баруға және (немесе) жазбаша нысанда не банктік қарыз шартында көзделген тәсілмен банктік қарыз шарты бойынша міндеттемені орындауды кешіктірудің туындау себептері, кірістері және оны енгізу туралы өтінішті негіздейтін басқа да расталған мән-жайлар (фактілер) туралы мәліметтерді қамтитын өтінішті ұсынуға құқылы, банктік қарыз шартының талаптарына өзгерістер, оның ішінде:

1) банктік қарыз шарты бойынша сыйақы мөлшерлемесін азайту жағына қарай өзгертуге;
2) шет ел валютасымен берілген банктік қарыз бойынша негізгі борыштың қалдық сомасының валютасын ұлттық валютаға өзгертуге;
3) негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша төлем мерзімін кейінге қалдыруға;
4) берешекті өтеу әдісін немесе берешекті өтеу кезектілігін, оның ішінде негізгі борышты басым тәртіппен өтей отырып өзгертуге;
5) банктік қарыз мерзімін өзгертуге;
6) мерзімі өткен негізгі борышты және (немесе) сыйақыны кешіруге, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың), банктік қарызға қызмет көрсетуге байланысты комиссиялар мен өзге де төлемдердің күшін жоюға;
7) «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 20-1-бабында көзделген тәртіппен кепіл берушінің ипотека нысанасы болып табылатын жылжымайтын мүлікті өзі дербес өткізуіне;
8) банктік қарыз шарты бойынша міндеттемені орындаудың орнына банкке (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға) кепіл мүлкін беру арқылы бас тарту төлемін ұсынуға;
9) сатып алушыға банктік қарыз шарты бойынша міндеттемені бере отырып, ипотека нысанасы болып табылатын жылжымайтын мүлікті сату арқылы жүзеге асыруға.

Банктің банктік қарыз шартының талаптарына өзгерістерді қарауы

Банк (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым) қарыз алушы – жеке тұлғаның өтінішін алған күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде банктік қарыз шартының талаптарына ұсынылған өзгерістерді, өкілетті органның нормативті құқықтық актісімен бекітілген, және жазбаша түрде немесе банктің қарыз шартында қарастырылған тәсілмен қарайды, қарыз алушы-жеке тұлғаға келесілер туралы хабарлайды:

1) банктік қарыз шартының талаптарына ұсынылған өзгерістермен келісетіні;
2) банктік қарыз шартының талаптарын өзгерту бойынша өзінің ұсыныстары;
3) мұндай бас тарту себептерінің дәлелді негіздемесін көрсете отырып, банктік қарыз шартының талаптарын өзгертуден бас тарту.

Банк банктік қарыз шартының талаптарын өзгертуден бас тарту туралы шешімін алған жағдайда немесе банктік қарыз шартының талаптарын өзгерту туралы өзара қолайлы шешімге қол жеткізілмеген жағдайда, қарыз алушы-жеке тұлға банктің шешімін алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде банкті бір мезгілде хабардар ете отырып, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі агенттігіне жүгінуге құқылы.

Қарыз алушы – жеке тұлғаның өтінішін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қарайды.

Қарыз алушы банктік қарыз шарты бойынша міндеттемені орындау туралы талаптарды орындамаған жағдайда, банк қабылдайтын шаралар:

1) Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) есептеу. Қарыз сомасын қайтару және (немесе) банктік қарыз шарты бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемені бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мөлшері, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулермен банктік қарыз шартында айқындалады.

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулермен қарыз алушының, кепілгердің банктік шоттарындағы ақшаға, оның ішінде төлем талабын қою арқылы даусыз (акцептсіз) тәртіппен өндіріп алуды қолдануға құқылы. Қарыз алушы-жеке тұлғаның банктік қарыз шарты бойынша берешегін төлем талабын қою арқылы өндіріп алу, ағымдағы шотта республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейінің мөлшерінен кем емес соманы қамтамасыз етуді ескере отырып, ағымдағы шоттағы соманың елу пайызы шегінде жүргізіледі.

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) банктік қарыз шартында көзделген кез келген шараларды қолдануға, оның ішінде банктік қарыз шартын орындау талаптарын өзгертуге, банктік қарыз шарты бойынша борыш сомасын өндіріп алу туралы сотқа талап арызбен жүгінуге, сондай-ақ, кепілге салынған мүлікті соттан тыс тәртіппен өндіріп алуға (Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде көзделген жағдайларды қоспағанда) ) не сот тәртібімен;

4) Берешекті сотқа дейінгі өндіріп алуға және реттеуге коллекторлық агенттікке беруге;

5) Банктік қарыз шарты бойынша құқықты (талапты) үшінші тұлғаға, қарыз алушыда банктік қарыз шарты бойынша міндеттемені орындау мерзімі қатарынан күнтізбелік тоқсан күннен артық, жеке тұлғаға берілген ипотекалық қарыз бойынша - қатарынан күнтізбелік жүз сексен күннен астам мерзім өткен кезде беруге құқылы.

Қайта құрылымдау туралы өтініш беру үшін ЖК үшін құжаттар пакеті
1. жеке басын куәландыратын құжат
2. қаржылық жағдайдың нашарлағанын растайтын құжаттар
3. қажет болған жағдайда, қосымша құжаттарды ұсыну

Қарыз алушының қадамдары:
1. қарызды қайта құрылымдауға өтініш беру
2. құжаттарды ұсыну

Қарыз алушының кредиті бойынша проблемалық берешекті реттеу үшін төмендегілер қажет:

Банктік қарыз шартының талаптарына өзгерістер енгізуді негіздейтін мерзімі өткен себептерді, кірістер және басқа да фактілер туралы ақпаратты көрсете отырып, еркін нысанда Банкке өтінішпен жүгінуге құқылы.

Өтінішті Банк бөлімшелерінде немесе – «VTB Business» Интернет-банкі арқылы банктің сайтындағы өтініш нысанын толтыра отырыпinfo@vtb-bank.kz – электрондық пошта жәшігі арқылы беруге болады;

Байланыс:
8 (727) 330 50 50 нөмірі бойынша проблемалық берешекті реттеу мәселелері бойынша кеңес беру немесе 5050 Байланыс орталығына жүгіну