Заңды тұлғаның/жеке кәсіпкердің ағымдағы шотындағы ақшаның қалдығына сыйақы есептеу


Клиенттердің сегментіне шығарылған өнімдер Банкте ашқан және ашылған ағымдағы шоттары бар заңды тұлғалар/жеке кәсіпкерлер
Операциялардың валютасы KZT (Шетел валютасы - Банктің шешімі бойынша)
Мерзімі Заңды тұлғаның ағымдағы банк шоты шартының/Жеке кәсіпкердің ағымдағы банк шоты шартының Қосымша келісіміне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айдан аспай
Сыйақы мөлшерлемесі Жеке белгіленеді
Төмендетілмейтін қалдықтың мөлшерлемесі 100 000 000,00 теңгеден кем емес.
Ең жоғарғы қалдықтың мөлшерлемесі Жеке белгіленеді
Сыйақыны төлеу Әр айдың келесі күнтізбелік айдан кейінгі 1 (бірінші) жұмыс күні ағымдағы шотта ақша орналастырылудың ең аз қалдығы қамтамасыз етіледі.
Қосымша ақпарат Алынған сыйақы сомасынан салықты ұстап қалу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес жүргізіледі