Директорлар кеңесі


Банк ВТБ Қазақстанның Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасы, Банк Жарғысы және Банктің өзге де ішкі құжаттары негізінде әрекет етеді.

Директорлар кеңесі акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банк Жарғысымен шешуді қоспағанда, Банк қызметіне жалпы басшылық етуді жүзеге асырады.